روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب واکس
واکس

لوک اویتنهاو می گوید :

واکس زدن : دیگران از شما خوششان خواهد آمد
 

اگر وادی اندک است، دلیل که او را کاری زشت پدید آید.

تبلیغات