روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وجد - تعبیر خواب

تعبیر خواب وجد 
وجد

1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .

 

2ـ اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید .
 

تعبیر خواب وجد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات