روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وجد 
وجد

1ـ اگر در خواب احساس وجد و شعف کنید ، نشانةآن است که از ملاقات دوستی که مدتها نزد شما نبوده است ، لذت خواهید برد .

 

2ـ اگر در رؤیاهایی پریشان یا کابوس مانند احساس وجد کنید ، نشانة آن است که به غم و نومیدی دچار می شوید .
 

تبلیغات