روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب والی - تعبیر خواب

تعبیر خواب والی

حضرت دانیال گوید: اگر بیند والی از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وی بستدند یا چهارپایِ او به سر درآمد و او بینداخت این جمله، دلیل بر عدالت او است. بزرگی بر وی پایدار بود.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسی والی پیوست، دلیل که

تعبیر خواب والی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات