روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ورم
ورم

محمد بن سیرین گوید: دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود.

اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زیاد گردد. دوم: زنی با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ایمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود راآماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درد زیر بغل سمت راست در مردان , باد کردن سریع لاستیک ماشین , ورم صورت بر اثر دندان درد , ورم و وجود ذرات در انگشت , ورم کردن بدن بعد از خواب , باد کردن لپ بخاطر عفونت , تعبیر خواب لثه باد كرده , تعبیر خواب اماس شدن روی , تعبیر خواب چشم ورم کرده , ورم صورت و درد دست و پا , بارداری و تورم پشت گوش , باد کردن یهویی لاستیک , صورتم با نخ باد کرده , ورم سمت راست صورت , تورم یک طرف صورت , ورم دستها کلیه , ورم پشت دندان , باد کردن آبرو , باد کردن صورت , ورم یک طرف سر , ورم کردن صورت , پای ورم کرده , ورم کردن دست , پف بالای آلت , باد کردن دست , پف کردن صورت , جوش باد کرده , ورم صورت سگ , ورم کف دست

تبلیغات