روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وزغ - تعبیر خواب

تعبیر خواب وزغ

اگر کسی درخواب بیند که وزغ داشت، دلیل است با مردی زاهد صحبت دارد.

 اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدی را قهر کند. اگر بیند که وزغان بسیار در جائی جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را به گزید، دلیل است از زاهدی مضرت بیند. اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدی ظلم کند.

تعبیر خواب وزغ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات