روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وزغ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وزغ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب وزغ

اگر کسی درخواب بیند که وزغ داشت، دلیل است با مردی زاهد صحبت دارد.

 اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدی را قهر کند. اگر بیند که وزغان بسیار در جائی جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را به گزید، دلیل است از زاهدی مضرت بیند. اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدی ظلم کند.

تعبیر خواب وزغ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات