روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وزیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب وزیر

اگر بیند که وزیر پادشاهی بود، دلیل دولت است.

اگر آن پادشاه بد بود، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که وزیری او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که وزیر درجای او آمد، دلیل غم است از قِبَل پادشاه. اگر با وزیر طعام می خورد، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد اینهمه، دلیل بر عزل وزیر است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن وزارت کردن درخواب ، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود. سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست. چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.

تعبیر خواب وزیر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات