روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وسیله نقلیه - تعبیر خواب

تعبیر خواب وسیله نقلیه
وسیله نقلیه

لوک اویتنهاو می گوید :

وسیله نقلیه : خبرهای خوب
 

 اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

تعبیر خواب وسیله نقلیه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات