روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وفاداری - تعبیر خواب

تعبیر خواب وفاداری
وفاداری

لوک اویتنهاو می گوید :

وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید
 

 اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

تعبیر خواب وفاداری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات