روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ولگرد - تعبیر خواب

تعبیر خواب ولگرد

لوک اویتنهاو می گوید :

ولگرد : سفری در انتظار شماست
 

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تعبیر خواب ولگرد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات