روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نسیم
1ـ اگر در خواب احساس کنید که نسیمی ملایم می وزد ،

 علامت آن است که برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید . 2ـ اگر دختری احساس کند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است که در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد کرد .

تبلیغات