روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ناشناس
ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید :

ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد
 

 2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است . 3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد .

تبلیغات