روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نام گردانیدن

محمدبن سیرین گوید: دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود.

 اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نام نیکو با کُنْیَت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

تبلیغات