روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نای

 زدن درخواب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نای زدن درخواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.

 

 

تبلیغات