روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نسرین

دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت بود و گویند، دلیل فرزند است. .

اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

تبلیغات