روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نشاط - شادی
اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها با سود همراه خواهد بود .

اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

تبلیغات