روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نشستن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نشستن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نشستن

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند.

 اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است. حضرت امام جعفر صادق فرماید:دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروائی. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات