روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نعلین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نعلین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نعلین

اگر بیند نعلینش پوشیده بود و راه می رفت، دلیل که به سفر رود. اگر دوال نعلین او سوراخ شد، دلیل که در سفر بماند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر نعلین نو خرید و در پای کرد، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلین او سوخت، دلیل است زنش بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نعلین در خواب سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: سفر.

تعبیر خواب نعلین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات