روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نفت - تعبیر خواب

تعبیر خواب نفت

دیدن نفت به خواب ، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زنی نابکار. دوم: مردی غمار. سوم: مال حرام.

تعبیر خواب نفت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات