روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نقاشی کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نقاشی کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نقاشی کردن  

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در سقف خانه و دیوار نقاشی میکرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

 

ابراهیم کرمانیگوید: سوداگریو صورتگریدرخواب ، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشیمیکرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقاشیگریدر خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

لوک اویتنهاو میگوید :

نقاشی: از امریاحساس رضایت خواهید نمود

نقاشیکردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه هایجسورانه ایخواهید ریخت
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب نقاشی کردن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رنگ کردن نقاشی تست

تعبیر خواب نقاشی کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات