روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نقاشی کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب نقاشی کردن  

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در سقف خانه و دیوار نقاشی میکرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

 

ابراهیم کرمانیگوید: سوداگریو صورتگریدرخواب ، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشیمیکرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقاشیگریدر خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

لوک اویتنهاو میگوید :

نقاشی: از امریاحساس رضایت خواهید نمود

نقاشیکردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه هایجسورانه ایخواهید ریخت
 

تعبیر خواب نقاشی کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات