روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نقاشی کردن  

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در سقف خانه و دیوار نقاشی میکرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

 

ابراهیم کرمانیگوید: سوداگریو صورتگریدرخواب ، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشیمیکرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقاشیگریدر خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

لوک اویتنهاو میگوید :

نقاشی: از امریاحساس رضایت خواهید نمود

نقاشیکردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه هایجسورانه ایخواهید ریخت
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رنگ کردن نقاشی تست

تبلیغات