روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نفرین کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب نفرین کردن

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضیگویند خلاف این است.

 ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند به بیگناهینفرین نمود، دلیل که به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر کند.

اخبار اکاایران

تبلیغات