روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نفس - دم
نفس

1ـ اگر خواب ببینید به شخصیکه نفسیمعطر دارد نزدیک میشوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ایپرسود در انتظار شماست .

 

2ـ اگر نفس بدبویدیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماریو گمراهیدر انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس کسیبند میآید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتیکه حتمیبه نظر میرسید با شکست مواجه خواهد شد .
 

تبلیغات