روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن
نقشه

لوک اویتنهاو میگوید :

نقشه : شما خانه ایبنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ایرا ترسیم کردن : فکرهایخوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی: سفر

 

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ایرا مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ایگریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانینیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ایمیگردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتیاز محیط پیرامون انرژیتازه ایکسب میکنید و به موقعیتهاییبهتر در زندگیدست مییابید . اگر چنین خواب یببیند ، نشانة آن است که با آرزویپاک خود به حوزة برتریدر زندگیقدم میگذارد .
 

تبلیغات