روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن
نقشه

لوک اویتنهاو میگوید :

نقشه : شما خانه ایبنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ایرا ترسیم کردن : فکرهایخوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی: سفر

 

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ایرا مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ایگریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانینیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ایمیگردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتیاز محیط پیرامون انرژیتازه ایکسب میکنید و به موقعیتهاییبهتر در زندگیدست مییابید . اگر چنین خواب یببیند ، نشانة آن است که با آرزویپاک خود به حوزة برتریدر زندگیقدم میگذارد .
 

تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات