روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نگهبان - پاسدار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نگهبان - پاسدار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نگهبان - پاسدار
دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگیشما به راحتیاداره میشود . و همواره مدافعان مهربانیپشتیبان شما خواهند بود .

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ایرا مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ایگریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانینیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ایمیگردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتیاز محیط پیرامون انرژیتازه ایکسب میکنید و به موقعیتهاییبهتر در زندگیدست مییابید . اگر چنین خواب یببیند ، نشانة آن است که با آرزویپاک خود به حوزة برتریدر زندگیقدم میگذارد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب نگهبان - پاسدار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پاسدار شدن

تعبیر خواب نگهبان - پاسدار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات