.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب نماز - نماز خواندن

1390/02/18

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

تعبیر, خواب, نماز, -, نماز, خواندن,تعبیرحواب , خواب دیدن , خواب سفر , خواب خوب دیر تعبیر , خواب دندان ,تعبیر خواب ببر ,تعبرخواب ,خواب تعبیر ,تعبیرخاب , خواب خوب دیر تعبیر تعبیر خوا ,تعبیر خواب نماز - نماز خواندن

 اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

جابرمغربیگوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالینزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

لوک اویتنهاو میگوید :

نماز گزاردن : زندگیشیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکیبه خدا
 


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیفیروزه
|
1394/09/30
1-
5+
سلام میتونید تعبیر خواب من رو بگید؟ ممنون میشم. اصلا تعبیر داره؟من خواب دیدم روز عرفه درمدینه بودم نماز خوندم بعدازنماز یکدفعه همه ستاره ها وسیاره ها وشهاب سنگها آسمان رو پرکردند و سریع رد میشدند وکسی به من گفت که خدا درروزعرفه درمدینه به مردم معجزه نشان میده واین معجزه خداست
پاسخ ها
حامدپاشا
|
1394/11/28 - 21:11
خانم این یعنی اینکه اگر ایمانتو حفظ کنی وفقط و فقط خدارو اطاعت کنی حاجتتو میگیری همهچیز دست خداست
مهدی
|
1394/09/25
0-
5+
با سلام. من قبل از نماز صبح خواب دیدم در حال خواندن نماز بصورت گروهی هستم که نماز به سمت قبله و از نمازهای یومیه بود و بنده به دلیل جا نبودن در صف جلوتر از امام جماعت در حال نماز بودم البته من پیش نماز نبودم ولی جلوتر به شکلی که گویی من امام جماعت باشم و وصل به صف در حال نماز بودم، البته نماز در مسجد نبود در جایی مثل مدرسه بود ولی امام جماعت آن یک روحانی بود و نماز یک مکبر هم داشت و دو نوبت نماز توسط دو امام جماعت مختلف خوانده شد و من در نوبت دوم به دلیل باز شدن صف اول نماز به عقب برگشته و در صف سایر نماز گذاران به خواندن نماز پرداختم. لطفا تعبیر این خواب به من بگین، ممنون


مطالب مرتبط