روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نماز - نماز خواندن

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

 اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

جابرمغربیگوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالینزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

لوک اویتنهاو میگوید :

نماز گزاردن : زندگیشیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکیبه خدا
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز صحیح نماز خواندن در دوران بارداری , تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید , نحوه ی جماعت خواندن نماز عید نوروز , آموزش خواندن نماز جماعت زن و شوهر , دو رکعت ایستاده بعد از نماز مغرب , نحوه اقتدا کردن نماز زن و شوهر , حدیث در مورد بلند خواندن نماز , تعبیر خواب نمازخواندن بسمت چپ , حکم نماز نشسته برای زن باردار , ترک کردن نماز جماعت وسط نماز , تحقیق درباره شک کردن در نماز , نحوه نماز خواندن در بارداری , آموزش صوتی نماز برای کودکان , نماز رو روزه مقبول حق پیام , حالت رکوع نماز برای کودکان , خواندن تشهد اضافی در نماز , تعبیر نماز خواندن در خواب , دختری در حال نماز خواندن , بی حرکت بودن بدن در نماز , بسیجی در حال نماز خواندن , نقاشی دانسان در حال نماز , دو رکعت بعد از نماز مغرب , چگونه نماز شکسته بخوانیم , باطل شدن نماز ظهر و عصر , بیماری فراموش کردن خواب , تعبیر مهر نماز در خواب , وارد شدن به نماز جماعت , تغییر جهت قبله با کوچه , تعبير خواب نماز خواندن , تاثیر نماز به روش علمی , تعبیر خواب خواندن نماز , سبک ترانه حسین کشت کار , تعبیر خواب نماز خواندن , اموزش خواندن نماز عشاء , نماز خواندن بالای درخت , اموزش نماز صبح ظهر شب , نماز نشسته چگونه است؟ , کاریکاتور نماز خواندن , نماز خواندن زن باردار , خواندن نماز ظهر و عصر , نماز خواندن موقع اذان , نماز امام جماعت شکسته , نماز خواندن در ماشین , خواب بعد از نماز عشا , حکم نماز در امام علی , نحوه خواندن نماز قضا , خواندن نماز به فارسی , نماز خواندن حضرت علی , شیوه خواندن نماز عشا , نحوه ایستادن در نماز , خواندن بثره در نماز , خواندن تشهد در نماز , اشتباه در رکعت نماز , نماز خواندن در خواب , خوابیده نماز خواندن , نماز جماعت برابر با , نماز خواند با بیمل , درخحال نماز خواندن , نماز فریضه و یومیه , نماز خواندن شیعیان , چه نمازی شکسته است , راها کردن نماز شک , صف اول نماز پیرزن , کلیپ نماز با آهنگ , تعبیر خواندن نماز , اهنگ بک برای نماز , شک در عبارات نماز , همه عمر نماز کردن , بنر در مورد نماز , ارتباط نماز با چ , پلاکارت های نماز , ذکر سلام در نماز , دختر در حال نماز , دیر رسیدن معشوق , خواندن جلوی جمع , تایییم نماز صبح , بنر درباره نماز , معنی کلمه اقامه , عکس جهت روبه چپ , قبر فرد بی نماز , صوم وصلاة مقبول , ا ر ستو که تو ی , زیارت و نماز ها , اموزش نماز عشا , دعای سجده نماز , قضا نرفتن نماز , آموزش نماز عشا , سلام نماز تشیع , نماز چگونه است , نمازخواندن راه , ماز بار چیست؟ , احماء و اعشاء , قضا رفتن نماز , وصو حالت باسه , ذکر سلام نماز , حالت های نماز , نماز روز خوان , عکس سجده نماز , نماز کم خواند , رکعت اول نماز , دعوتنامه نماز , عکس نماز صبح , نماز سرِ وقت , نماز زرتشتان , واجباتن نماز , شبههات نماز , لیست نمازها , نماز اولئقت , عشق به نماز , خواندن نماز , نماز خواندت , نماز خاندن , مضرات نماز , نماز قفیله , نماز وحصت , غیر مرتبت , نماز مریض , رکوع نماز , نماز عزقی , نماز حمعه , ئقت نماز , نماز قزا

تبلیغات