روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نمایش - شو 
نمایش

1ـ اگر دختریخواب ببیند در نمایشینقش ایفا میکند ، علامت آن است که دوستیخوش مشرب از او خواستگاریخواهد کرد ، و بعد از ازدواج عقاید و کارهایمورد علاقة خود را با دقت بیشتر دنبال میکند .

 

2ـ اگر خواب ببینید به موقع برایتماشاینمایش به نمایشگاه نمیرسید ، علامت آن است که ناگاه شادمانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .
 

تبلیغات