روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نگین

محمدبن سیرین گوید: دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود.

 اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد. جابرمغربیگوید: اگر مردیبیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگیبود.

تبلیغات