روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نگین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نگین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نگین

محمدبن سیرین گوید: دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود.

 اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد. جابرمغربیگوید: اگر مردیبیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگیبود.

تعبیر خواب نگین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات