روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نمک - شوری - تعبیر خواب

تعبیر خواب نمک - شوری 

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود
 

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

Warning: file_put_contents(cache/modules/26.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 96

Warning: file_put_contents(cache/modules/30.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 96

اخبار اکاایران