روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نمک - شوری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نمک - شوری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نمک - شوری 

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود
 

تبلیغات