روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوازنده - تعبیر خواب

تعبیر خواب نوازنده
نوازنده

لوک اویتنهاو میگوید :

نوازنده : خرجهایبیهوده- ولخرجی

گروه نوازندگان : دوستان وفادار
 

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود
 

تعبیر خواب نوازنده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات