روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نو بودن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نو بودن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نو بودن
محمدبن سیرین گوید: هر چیز نو که به خواب بیند، دلیل خیر و برکت است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود
 

اخبار اکاایران

تبلیغات