روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نو بودن - تعبیر خواب

تعبیر خواب نو بودن
محمدبن سیرین گوید: هر چیز نو که به خواب بیند، دلیل خیر و برکت است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود
 

تعبیر خواب نو بودن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات