روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوحه کردن

دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند.

اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والیمضرت بیند. اگر بیند که نوحه میکرد و فریاد میداشت، دلیل مضرت است.

تبلیغات