روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نوحه کردن

دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند.

اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والیمضرت بیند. اگر بیند که نوحه میکرد و فریاد میداشت، دلیل مضرت است.

تبلیغات