روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوشیدن - نوشیدنی
نوشیدن

لوک اویتنهاو میگوید :

نوشیدن

نوشیدن آب : ثروت

در یک لیوان : برملا کردن یک راز

در یک ظرف دیگر : رهایییافتن

نوشیدنیهایدیگر : رضایت

 

1ـ اگر زنیخواب ببیند در حین خندیدن چیزیمینوشد ، علامت آن است که از اموریلذت میبرد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخش موجب بیآبروییاو شود .

2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشیکه میکنید ، نمیتوانید آبیشفاف بنوشید ، علامت آن است که تفننیبه طور غیر مستقیم به شما عرضه میشود که قادر به استفاده از آن نیستید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب نوشیدنی

تبلیغات