روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوشتن - نوشته - تعبیر خواب

تعبیر خواب نوشتن - نوشته
حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزینوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.

 

 

محمدبن سیرین گوید: اگر عالمیبیند که نویسندگیمیکرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مینوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات مینوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهترینوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخینوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردینوشت، دلیل بیماریاست. اگر بیند که به سبزینوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نویسندگیبه خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزیکه به مکر حاصل کند. چهارم: معزولیاز عمل.

لوک اویتنهاو میگوید :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

تعبیر خواب نوشتن - نوشته گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات