روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوشتن - نوشته - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نوشتن - نوشته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نوشتن - نوشته
حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزینوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.

 

 

محمدبن سیرین گوید: اگر عالمیبیند که نویسندگیمیکرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مینوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات مینوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهترینوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخینوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردینوشت، دلیل بیماریاست. اگر بیند که به سبزینوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نویسندگیبه خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزیکه به مکر حاصل کند. چهارم: معزولیاز عمل.

لوک اویتنهاو میگوید :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب نوشتن - نوشته شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نوشتن حروف کوچک انگلیسی روی button , خواب نوشتن روی سنگ قبر مرده , رابط بین برگه ها ونوشته ها , زیر خط آبی در ورد به معنی , زغال سنگ دهخدا املای درست , خواب نوشتن روی سنگ مرده , اسما متبرکه برای word , راهنمای نوشتن مقاله , املای انشاء الله , املای صحیح زغال , نوشتن روی پوست , نوشتن روی شکم , نوشتن دو رنگه

تعبیر خواب نوشتن - نوشته گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات