روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نهر - رود
نهر

1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهایکوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهایزودگذر است .

 

2ـ دیدن نهر خشکیده در خواب ، علامت نومیدیاست . و اینکه افراد دیگریبه اهداف شما دست خواهند یافت .
 

تبلیغات