روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیازمند - تعبیر خواب

تعبیر خواب نیازمند
نیازمند

1ـ اگر در خواب احساس میکنید فردینیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ایاحمقانه خواهید زد . و از حال دوستانیکه دور از شما زندگیمیکنند خبرهاییناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .

 

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تعبیر خواب نیازمند گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات