روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نی - نی زدن
نی

حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نیبسیار داشت، دلیل که اندک چیزیبه ویرسد.

 

1ـ شنیدن آواینیدر خواب ، نشانة آن است که در موقعیتیقرار میگیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکیاز نزدیکانتان دفاع کنید .

2ـ اگر خواب ببینید نیمینوازید ، نشانة آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمیتوانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نیمینوازد ، نشانة آن است که با سربازیازدواج خواهد کرد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نی نی سایت تعبیر خواب برف , ویژگی انبان خوب

تبلیغات