روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نی - نی زدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نی - نی زدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نی - نی زدن
نی

حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نیبسیار داشت، دلیل که اندک چیزیبه ویرسد.

 

1ـ شنیدن آواینیدر خواب ، نشانة آن است که در موقعیتیقرار میگیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکیاز نزدیکانتان دفاع کنید .

2ـ اگر خواب ببینید نیمینوازید ، نشانة آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمیتوانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نیمینوازد ، نشانة آن است که با سربازیازدواج خواهد کرد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات