روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات
نیش خوردن از حشرات

لوک اویتنهاو میگوید :

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد
 

 اگر بیند با نیزه سلاحهایدیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد. اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل که کارش شوریده شود. اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت، دلیل که او را فرزندیآید. اگر زن ندارد خبریبدو رسد. اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگییابد. اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل که از آن کس بدو چیزیرسد. اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خاصه به وقت کارزار. دلیل که از دشمن بدو مضرت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت.

1ـ اگر خواب ببینید با نیزه ایاز خود دفاع میکنید ، نشانةآن است که در خصوصیترین امور زندگیشما تجسس میکنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهایفراوان بیگناهیخود را اثبات میکنید .

2ـ اگر خواب ببینید نوک نیزه ایدر بدنتان فرو میرود ، علامت آن است که دشمنان موفق میشوند برایتان دردسر فراهم کنند .

3ـ  اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است که منافعتان در خطر است .

4ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانیخطرناک و کسب تجارب زیانبار است .

5ـ اگر خواب ببینید نیزه ایشما را زخمیمیکند ، علامت آن است که با قضاوتیغیرمنصفانه خود را به دردسر میاندازید

6ـ دیدن نیزة شکسته در خواب ، نشانة آن است که به چیزهایبه ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نیش خوردن بیشتر از پشه , عکس نیش خوردن از حشرات , نیش زدن حشره رئی لب , تعبیر خواب نیش زدن , نیش خون گرفتن

تبلیغات