روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیشکر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نیشکر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نیشکر

اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسیداد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

 

1ـ اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانة آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانیخواهید داشت .

2ـ دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانة شکست کامل در تمام شئونات زندگیاست .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات