روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیشکر - تعبیر خواب

تعبیر خواب نیشکر

اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسیداد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

 

1ـ اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانة آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانیخواهید داشت .

2ـ دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانة شکست کامل در تمام شئونات زندگیاست .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات