روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نیل   

حضرت دانیال گوید: دیدن نیل در خواب غم و اندوه است.

 اگر بیند نیل داشت، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل که از غم برهد. اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ کرد، دلیل مصیبت است. اگر دید نیل خورد دلیل که آفتی به وی رسد.

فیلم سرپرست باغ وحشی که کنجکاوی اش به قیمت از دست دادن دستش...+ ویدیو

اخبار اکاایران

تبلیغات