روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نیلوفر - گل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نیلوفر - گل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نیلوفر - گل

اگر درخواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد. حضرت دانیال گوید: دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکی بود که بخرد.

تبلیغات