روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ماسه - شن م - تعبیر خواب

تعبیر خواب ماسه - شن م  
دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با کمبود و زیان است .

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب ماسه - شن م گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات