روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ماکیان

محمدبن سیرین گوید: دیدن ماکیان درخواب ، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگی بسیار داشت، دلیل است سروری یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن ماکیان به خواب ، دلیل زنی بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه او خانه کرد دلیل است از زنی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: کنیزک. سوم: خادم خانه.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد
 

تبلیغات