روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن - تعبیر خواب

تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن
مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است که با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی که بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است که ناچار می شوید از دوستان خودکمک و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانة آن است که در تجارت خود شکست خواهید خورد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات