روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ماما -قابله - تعبیر خواب

تعبیر خواب ماما -قابله
ماما

1ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد که احتمال رهایی از آن بسیار کم است .

 

2ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است که پریشان و رسوا خواهد شد .
 

تعبیر خواب ماما -قابله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات