روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب متورم - آماسیده
متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است که با کسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

 

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است که پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .
 

تبلیغات