روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مچ پا
1ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است که همسرتان به شما اهانت می کند .

 

2ـ اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانة آن است که در عشق نومید می شود .

3ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است که در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .

4ـ اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند ، نشانة آن است که نومید و بیمار خواهد شد . اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، علامت آن است که آبروی او در خطر برباد رفتن است

تبلیغات