روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مَد
دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب کارهاست .

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع کرده اید ، علامت آن است که در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .
 

تبلیغات