روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مداد

محمدبن سیرین گوید: دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند که مداد از کسی بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند که مداد جامه او را سیاه کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مداد به خواب چهاروجه است. اول: مهتری. دوم: رامش. سوم: معیشت. چهارم: شادی.

لوک اویتنهاو می گوید :

مداد : عشق به هنر 

1ـ دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مطلوب است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانة آن است که در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را که در خواب با مداد نوشته است پاک کند ، علامت آن است که از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .
 

تبلیغات