روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

 تعبیر خواب مدح - ستودن
مدح

لوک اویتنهاو می گوید :

کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه
 

2ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .
 

تبلیغات