روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن
مدرسه

لوک اویتنهاو می گوید :

مدرسه : پیری عاقبت به خیر

مدرسه پر از شاگرد: مشکلات

جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت

 
1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است که در کارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آن است که اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد .

3ـ اگر خواب ببینید در مدرسه کتب علمی یا فلسفی تدریس می کنید ، علامت آن است که برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید کرد . اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید .

4ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام کودکی نگاه می کنید ، علامت آن است که وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افکند .
 

تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات