روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مردم - انسانها - تعبیر خواب

تعبیر خواب مردم - انسانها

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مردم جامه های سفید یا سبز داشتند، دلیل عیش خوش بود.

 اگر جامه های دون یاسیاه داشتند تاویلش به خلاف این است. اگر بیند جامه های کبود داشتند، دلیل مصیبت است و دیدن جامه های فراخ و نو بر مردمان در خواب عیش و فراخی بود.

تعبیر خواب مردم - انسانها گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات